Privacybeleid van de app

Giochi Preziosi S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via delle Primule, 5, 20815 Cogliate MB - BTW-nummer 05935650969 ("Giochi Preziosi"), doet er alles aan om de online privacy van de gebruikers van de app te beschermen. Dit document is opgesteld overeenkomstig art. 13 van EU-verordening 2016/679 en geüpload op een platform van derden ("Store") om ruim op voorhand ons privacybeleid te delen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen als u de Gormiti- applicatie ("App") gebruikt. Indien nodig kan u op een expliciete en geïnformeerde manier toestemming geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Over het algemeen wordt alle informatie die u aan Giochi Preziosi geeft in de app of die via de app wordt verzameld, in kader van de diensten aangeboden door Giochi Preziosi (de "Diensten"), zoals beter gedefinieerd in Paragraaf 3 hieronder, verwerkt volgens internationaal erkende principes van rechtmatigheid, correctheid, transparantie, doelmatigheid en opslag, gegevensminimalisatie, datakwaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

 

 1. Gegevensbeheerder

 

Giochi Preziosi, zoals bovenaan vermeld in dit bericht, is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die via de app worden verwerkt.

 

 

 1. Verwerkte gebruikersgegevens

 

Na de installatie van de app zal Giochi Preziosi uw persoonlijke gegevens verwerken die, ook afhankelijk van uw beslissingen over het gebruik van de diensten, kunnen bestaan ​​uit een online-ID (inclusief bijnaam) en de PUC-code, die automatisch wordt gegenereerd door de app. Hiermee wordt u geïdentificeerd of bent u identificeerbaar ("Gebruikersgegevens").

Uw gebruikersgegevens mogen verzameld worden als u deze vrijwillig verstrekt (bijv. als u een persoonlijke account aanmaakt om diensten te ontvangen).

 

De gebruikersgegevens die de app gebruikt, zijn:

 

 1. Naam, contactgegevens en andere gebruikersgegevens
 • de bijnaam die u kiest bij het registreren;
 • het land van waaruit u verbinding maakt;
 • de verdere informatie met persoonlijke gegevens die u beslist om te delen met Giochi Preziosi via de contactgegevens in de app;
 • De gegevens van uw toestel: door in de Store op "installeren" te drukken, geeft u Giochi Preziosi toestemming om de app op uw mobiel toestel te installeren (hierna "toestel" genoemd), en enkele gebruikersgegevens te lezen die niet op uw apparaat staan ​​en die essentieel zijn voor de succesvolle installatie (bijv. toesteltype, versie van besturingssysteem, schermresolutie, type netwerkverbinding, taal, enz.). Het delen van dit soort informatie is noodzakelijk voor de installatie van de app. U kan zich niet verzetten tegen verwerking van deze informatie, tenzij u de app van uw toestel verwijdert.

Sommige aanvullende technische gegevens worden ook weergegeven: mobiele landcode (MCC), mobiele netwerkcode (MNC), naam van de operator en of dit netwerk VoIP-oproepen toestaat. Deze informatie wordt echter niet bewaard door Giochi Preziosi, die er geen andere bewerkingen op uitvoert dan weergeven.

 

 

 1. Gegevens die vrijwillig door de betrokkene zijn verstrekt en gegevens van minderjarigen

 

Zoals hierboven vermeld, kan u verschillende soorten informatie verstrekken aan Giochi Preziosi via de app, niet alleen gebruikersgegevens, maar ook persoonlijke gegevens over andere personen.

 

In elk geval waarin u persoonlijke gegevens over andere personen deelt, wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder in verband met die persoonlijke gegevens. U moet hierbij alle inherente wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op u nemen. Dit houdt onder meer in dat u Giochi Preziosi volledig dient te vrijwaren tegen eventuele klachten, claims of eisen tot vergoeding van schade die kan voortvloeien uit de verwerking van deze persoonsgegevens, door derden van wie u de gegevens verstrekt hebt via de App. Wanneer u persoonlijke gegevens van derden verstrekt of anderszins verwerkt tijdens het gebruik van de app, garandeert u dat u alle hiermee verbonden aansprakelijkheid aanvaardt, dat u toestemming heeft van deze derden of dat u een rechtmatige reden hebt om deze informatie te verstrekken aan Giochi Preziosi.

 

Giochi Preziosi nodigt u uit om de app te gebruiken in het gezelschap van een ouder, als u minderjarig bent.

 

Als u persoonlijke gegevens van een minderjarige deelt met Giochi Preziosi, zoals aangegeven in vorige paragrafen, aanvaardt u alle verantwoordelijkheid hiervoor en garandeert u vanaf nu dat deze informatie alleen gebaseerd is op en voor zover die toestemming wordt gegeven door de ouders of de wettelijke voogd van het kind.

 

 1. Browsergegevens

 

De werking van de app vraagt het gebruik van computersystemen en softwareprocedures, die informatie verzamelen over de gebruikers van de app, als onderdeel van hun normale werking. Hoewel Giochi Preziosi deze informatie niet verzamelt om die aan specifieke gebruikers te linken, kunnen gebruikers door hun aard toch worden geïdentificeerd, hetzij rechtstreeks via die informatie, hetzij door andere verzamelde informatie. Deze informatie bevat verschillende parameters die verband houden met uw besturingssysteem en IT-omgeving, waaronder uw IP-adres, de domeinnamen van uw computer, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van bronnen die u opvraagt ​​in de app, het tijdstip van uw verzoeken, de methode om die verzoeken in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat u kreeg als reactie op een verzoek, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is verzonden (succesvol, fout, enz.), enzovoort. Deze gegevens worden gebruikt om statistische informatie over het gebruik van de app op te stellen, de correcte werking ervan te verzekeren en eventuele fouten en / of misbruik van de app te identificeren. De gegevens kunnen gebruikt worden om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de app of derden. Behalve voor dit laatste doel, worden deze gegevens niet langer dan 14 maanden bewaard.

 

 

 1. Doel van de verwerking

 

Giochi Preziosi gebruikt uw gebruikersgegevens, verzameld via de app, voor de volgende doelen:

 

 • om u toegang te geven tot de app en om uw persoonlijke account te registreren op de app; om uw identiteit te verifiëren en u te helpen als u uw inlog- / wachtwoordgegevens kwijtraakt of vergeet, of om u een andere dienst te leveren waar u om vraagt, inclusief het herstel van uw wachtwoord ("Verlenen van Diensten");

 

 • voldoen aan wettelijke verplichtingen waardoor Giochi Preziosi bepaalde soorten Gebruikersgegevens moet verzamelen en/of verder verwerken ("Naleving");

 

 • misbruik of enige frauduleuze activiteit van de app voorkomen of ontdekken en hiervoor laat u toe dat Giochi Preziosi zich hiervoor beschermt in de rechtbank ("Misbruik / Fraude").

 

 

 1. Juridische basis en verplichte of optionele aard van de verwerking

 

De wettelijke grondslag waarop Giochi Preziosi zich baseert om uw persoonsgegevens te verwerken, volgens de doeleinden aangegeven in Sectie 3 hierboven, zijn de volgende:

 

 • Dienstverlening: de verwerking voor dit doel is noodzakelijk om u diensten te kunnen leveren en dus voor de uitvoering van het contract met u. Het is niet verplicht om uw gebruikersgegevens voor dit doel aan Giochi Preziosi te geven, maar als u dat niet doet, kan Giochi Preziosi geen diensten aan u leveren.
 • Naleving: de verwerking voor dit doel is noodzakelijk voor Giochi Preziosi om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Als u gebruikersgegevens aan Giochi Preziosi verstrekt, moeten we deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wat mogelijk inhoudt dat we uw gebruikersgegevens moeten bewaren en meedelen aan officiële autoriteiten om te voldoen aan belasting-, douane- of andere wettelijke verplichtingen.
 • Misbruik / Fraude: informatie die voor dit doel verzameld wordt, wordt uitsluitend gebruikt om frauduleuze activiteiten of misbruik bij het gebruik van de App te voorkomen en / of op te sporen en waarmee Giochi Preziosi zichzelf kan verdedigen voor een rechtbank.

 

 

 1. Ontvangers van gebruikersgegevens

 

Uw gebruikersgegevens kunnen worden gedeeld met deze lijst ("ontvangers"):

 • personen die doorgaans persoonsgegevens verwerken, dat wil zeggen: personen, bedrijven of professionele bedrijven die aan Giochi Preziosi advies en consultancy geven in verband met boekhouding, administratie, juridische-, fiscale-, financiële- en incassokwesties inzake hun dienstverlening;
 • personen die ingehuurd zijn om de diensten te verlenen (bijv. Hostingproviders, e-mailplatformproviders) en / of om technisch onderhoud uit te voeren (inclusief onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
 • personen die door Giochi Preziosi gemachtigd zijn om Gebruikersgegevens te verwerken die nodig zijn om activiteiten uit te voeren die strikt verband houden met de levering van de diensten, en die vertrouwelijkheid beloofd hebben of de vertrouwelijkheid wettelijk verplicht moeten naleven. (bijv. medewerkers van Giochi Preziosi);
 • bedrijven die behoren tot de Giochi Preziosi Group, voor interne administratieve doeleinden;
 • openbare entiteiten, beheerorganen of autoriteiten aan wie uw gebruikersgegevens kunnen bekendmaken, in naleving van wet of andere verplichtingen van die entiteiten, beheerorganen of autoriteiten.

 

 

 1. Overdracht van gebruikersgegevens

 

Sommige gebruikersgegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Giochi Preziosi zorgt ervoor dat de verwerking van deze gebruikersgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving door deze ontvangers. Overdrachten kunnen inderdaad gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit of op standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over deze overdrachten is verkrijgbaar op verzoek bij Giochi Preziosi. Schrijf naar de adressen hieronder vermeld in Sectie 8.

 

 

 1. Bewaring van gebruikersgegevens

 

Gebruikersgegevens die worden verwerkt met het oog op de dienstverlening, worden door Giochi Preziosi bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht voor een dergelijk doel (bijvoorbeeld voor het beheer van uw account). Daarna worden ze onomkeerbaar geanonimiseerd. Vermits deze gebruikersgegevens worden verwerkt om u de diensten te verlenen, kan Giochi Preziosi deze gebruikersgegevens in elk geval voor een langere periode bewaren, dit kan immers noodzakelijk zijn om hun eigen belangen te beschermen in geval van mogelijke aansprakelijkheid in verband met de dienstverlening.

 

Gebruikersgegevens die voor nalevingsdoeleinden worden verwerkt, worden door Giochi Preziosi bewaard gedurende de tijd die nodig is voor specifieke wettelijke verplichtingen of de dienaangaande wetgeving.

 

Gebruikersgegevens die worden verwerkt om misbruik / fraude te voorkomen, worden door Giochi Preziosi bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor bovengenoemde doel en dus zolang Giochi Preziosi deze gegevens moet bewaren voor wettelijke bescherming of om dergelijke gegevens aan de bevoegde autoriteiten mee te delen.

 

 

 1. Rechten van de belanghebbende

 

U hebt het recht om Giochi Preziosi op elk moment te vragen:

 • toegang te krijgen tot uw gebruikersgegevens (of een kopie van dergelijke gebruikersgegevens), evenals verdere informatie over de lopende verwerking van dergelijke persoonsgegevens;
 • uw door Giochi Preziosi verwerkte gebruikersgegevens te verbeteren of bij te werken, als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • om uw gebruikersgegevens te wissen die Giochi Preziosi verwerkt
 • om de verwerking van uw gebruikersgegevens door Giochi Preziosi te beperken;
 • om een kopie te krijgen van uw gebruikersgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

 

U kan uw rechten ook uitoefenen door te schrijven naar Giochi Preziosi op volgende adres: privacy@giochipreziosi.it.

U hebt in ieder geval altijd het recht om ​​klacht in te dienen bij het bevoegde orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy als u van oordeel bent dat de verwerking van uw gebruikersgegevens onrechtmatig is.